• permission to do absolutely nothing, het is een zin dat yoga with Adriane vaak zegt aan het eind van de yoga, bij de savasana pose. Ik heb het gisteren ook vaak tegen mezelf gezegd. Het geeft niets Des, dat je nu gewoon even doelloos modern family zit te kijken. Het geeft niets Des dat je nu even the sinner bingewatcht. Dat je nu even voor je uit kijkt. Het geeft niets, het mag, doe maar even helemaal niets. En dat deed ik dus.
  • een stukje fietsen met nr3, altijd een feestje. Vrolijk zingen, altijd kletsen.
  • heerlijk warm knuffelen met LOML. Mag altijd. Is altijd fijn.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store