Mama, doet het pijn, als een baby uit je buik komt? We lopen samen naar huis. Ik kijk naast me, mijn grote jongen, soms doet hij een “huppeltje”, zoals hij het zelf noemt. Zijn kleine handje in mijn grote hand. Met zijn vinger wrijft hij over mijn ring.

Nou, zeg ik, weet je wat het is. Ja, het doet best wel pijn. Het doet heel erg veel pijn zelfs. Maar die pijn is mama weer vergeten als er iets moois uitkomt. Een mooie baby. Zoals jij. En je broertjes.
Dus het doet wel pijn, maar je krijgt er heel veel voor terug.

Ik denk dat ik het nu snap, zei hij toen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store