Het goede nieuws is dat ik weet dat ik als fan van jouw stukjes wel gebakken zit met je voorgeschreven stukjes. Het slechte nieuws is dat je, om die stukjes te schrijven, dus wel ff flink ziek was (bent?).

Nou, als die zware fan die ik ben heb ik liever een paar weken geen stukjes van je omdat je gewoon lekker aan jezelf denkt. Gun ik jou veel liever. Zo ben ik als fan ook wel weer.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store