Geen karren plaatsen aub

Image for post
Image for post

In oktober vorig jaar schreef ik dit stukje. Over mensen die maar gewoon doen waar ze zin in hebben, ook al staat er duidelijk een papiertje op een paal waarop staat “geen karren plaatsen aub”.

Het stukje dat ik eerder schreef heb ik lichtelijk overdreven trouwens. Ik sprak het echtpaar wel aan, ze luisterden niet eens en liepen gewoon weg, en ik ergerde me rot, maar ik heb verder niets gezegd en ben ook gewoon weggelopen.

Vanochtend deed ik boodschappen met nr2. en toen ik de Lidl uitliep zag ik het weer. Een rij winkelwagens vlakbij de paal waar, ja jullie kunnen het toch ook zien?, duidelijk een papier staat “geen karren plaatsen aub”.

Ook dit weer stonden er weer boomers (ja, mensen van hetzelfde leeftijd als mijn ouders, de mensen waar wij, de jongelingen, voor moeten thuisblijven!!) heel rustig, ze hadden toch alle tijd, hun boodschappen uit de kar te halen, om vervolgens, ik zag het gebeuren, de kar aan te sluiten bij de rest van de karren, waar het.dus.hoort.

Ik kon het niet laten. Een vrouw, haar man stond erbij, die haar laatste boodschappen in haar tas stopte en bijna de kar in het rijtje wou zetten.

Mevrouw, zei ik op m’n allervriendelijkst, kijk, daar staat een papiertje waarop staat dat je er geen karren mag plaatsen. U kunt het volgens mij (!!) daar doen, en ik wees naar de plek waar de karren hoorden.

Wat ze toen zei?

“Nee hoor, dat staat er niet”.
En ze stopte haar kar gewoon bij het rijtje.

Dit stukje is dit keer niet overdreven geschreven.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store