Soms moet je, al dan niet voor even, ergens afscheid van nemen. Dat voel je dan opeens heel sterk.

Dat heb ik nu dus (even).

Toen ik een instagram pauze deed tijdens de ramadan voelde dat zo goed. Ik ben daarna nog wel even online geweest maar meer uit het gevoel dat het “moest”. Ofzo.

En deze dagen voel ik steeds sterker dat ik ook (even) afscheid moet nemen van het schrijven online.

Waarom?

Nouja, het voelt zo even. Maar ook: soms denk ik weleens waarover moet ik nou eigenlijk weer schrijven? Weer over self love? Weer over groeien, helen…

Desbz

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store